(1)
Jamal Khan. Management Capability . BJPA 2021, 3, 93-108.