[1]
Jamal Khan, “Management Capability ”, BJPA, vol. 3, no. 1, pp. 93-108, Mar. 2021.